Zhu Zhengming is an artist.
Zhu Zhengming is an artist.