Shi Zhiyuan is an artist.
Shi Zhiyuan is an artist.