Liu Guoqiang b.1962 is an artist.
Liu Guoqiang b.1962 is an artist.