Zhou Shengwei is an artist.
Zhou Shengwei is an artist.