Liu Shaoqiang is an artist.
Liu Shaoqiang is an artist.