Wang Yaodong is an artist.
Wang Yaodong is an artist.