Wang Jing is an artist and a curator.
Wang Jing is an artist and a curator.