Yang Yongliang is an artist.
Yang Yongliang is an artist.