Yan Bingqian is an artist.
Yan Bingqian is an artist.