Zhang Yinquan is an artist.
Zhang Yinquan is an artist.