Jing Shijian is an artist and a curator.
Jing Shijian is an artist and a curator.