Ushio Shinohara is an artist.
Ushio Shinohara is an artist.