Gao Xingjian is an artist.
Gao Xingjian is an artist.