Shen Jianguo is an artist and a curator.
Shen Jianguo is an artist and a curator.