Jiang Xiaoling is an artist.
Jiang Xiaoling is an artist.