Zhang Hui b. is an artist and a curator.
Zhang Hui b. is an artist and a curator.