Ilya & Emilia Kabakov a.k.a. Ilya + Emilia Kabakov, is an artist group.
Ilya & Emilia Kabakov a.k.a. Ilya + Emilia Kabakov, is an artist group.