Huang Yugang is an artist.
Huang Yugang is an artist.