Zhang Zhoujie is an artist.
Zhang Zhoujie is an artist.