Noriko Shinohara is an artist.
Noriko Shinohara is an artist.