Yuan Qingyi is an artist.
Yuan Qingyi is an artist.