Zhang Guoqiang is an artist.
Zhang Guoqiang is an artist.