Wang Yongliang is an artist.
Wang Yongliang is an artist.