On-scene: Non-reality - Liu Baoliang, Xu Xiaonan, Ma Yanhong, Xu Hualing works
Shot on Aug 2, 2008

Share