Miscellaneous: Ding Yi, Shi Yong, Ding Li, Deng Yeming
Miscellaneous: Hands On No.4
Shot on Jul 23, 2011

Share